Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst (‘Overeenkomst’) tussen u, alphatheta.com u koopt of gebruikt AlphaTheta Corporation producten en/of services. U gaat akkoord met deze Overeenkomst door (1) op de ‘Akkoord’ of vergelijkbare button te klikken als u daarom wordt gevraagd, of (2) door op een andere wijze toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site. Als u niet instemt met deze voorwaarden, dient u elk gebruik van de Site onmiddellijk te staken.

Deze Overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 21 februari 2017. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de Site en/of de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij adviseren u om deze voorwaarden van tijd tot tijd te lezen om te zien of er wijzigingen in zijn aangebracht. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat zij zijn bekendgemaakt op de Site. Als u doorgaat met het gebruik van de Services nadat wijzigingen zijn bekendgemaakt, wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden te accepteren.

De Site is eigendom van en wordt beheerd door AlphaTheta Corporation 6 F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Lanagawa 220-0012, Japan (‘AlphaTheta Corporation’ of ‘ons’ of ‘wij’).

GEDRAG EN REGISTRATIE

U moet 13 jaar of ouder zijn om de Site te gebruiken. Door de Site te blijven gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 13 jaar oud bent en dat u bevoegd bent – en toestemming heeft van uw ouders of een in dat opzicht equivalente persoon om deze Overeenkomst aan te gaan.

Als u besluit u bij ons te registreren, erkent u dat alle informatie waarmee u ons voorziet juist en nauwkeurig is en dat u deze informatie zult bijhouden zodat zij actueel, compleet en juist is. Gedurende het registratieproces zal u gevraagd worden een wachtwoord te kiezen. Het wachtwoord en uw account zijn alleen bestemd voor uw persoonlijke gebruik en mogen niet gedeeld worden met collega’s, vrienden of familie. U stemt ermee in dat u uw wachtwoord te allen tijde geheim zult houden. U erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor activiteiten of transacties die betrekking hebben op uw account of uw wachtwoord. U moet AlphaTheta Corporation onmiddellijk op de hoogte stellen als u onbevoegd gebruik van uw wachtwoord constateert.

Alle informatie die wij verkrijgen over u in verband met uw gebruik van de Site is onderworpen aan onze Privacyverklaring die door verwijzing deel uitmaakt van deze Overeenkomst.

Als u ons op de hoogte wilt brengen van content die naar uw mening niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan direct contact met ons op. Zorg dat u een screenshot of Uniform Resource Locator (‘URL’) bijvoegt van de content die niet in overeenstemming is en vermeld de redenen waarom u denkt dat die niet in overeenstemming is. U begrijpt dat u door DEZE SITE te gebruiken kunt worden blootgesteld aan materiaal waar bezwaren tegen bestaan. U ziet hierbij af van alle rechten, claims en procedures tegen AlphaTheta Corporation die voortvloeien uit het blootgesteld worden aan zulke materialen, voor zover zij wettelijk zijn toegestaan.

U mag uw account niet gebruiken om de veiligheid van een andere account te schenden of te proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot een ander netwerk of andere server. Gebruikers die inbreuk maken op de beveiliging van systemen of netwerken kunnen strafrechtelijk of civielrechtelijk worden vervolgd.

U stemt ermee in dat wij te allen tijde en uitsluitend naar ons goeddunken uw account zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zonder restitutie kunnen beëindigen indien wij een inbreuk op enige van deze Gebruiksvoorwaarden vermoeden. Daarnaast stemt u ermee in dat wij alle medewerking zullen verlenen aan onderzoeken naar inbreuk op de beveiliging van systemen of netwerken op andere sites, met inbegrip van medewerking aan wetshandhavingsdiensten bij het onderzoek naar mogelijke criminele inbreuk.

AUTEURSRECHTEN EN DATABASE

Alle auteursrechten op enig deel van de content van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie, materialen, afbeeldingen, grafische beelden, teksten, gegevens, stemmen en geluiden (hierna gezamenlijk te noemen Contents) zijn eigendom van AlphaTheta Corporation of andere (derde) rechthebbenden.

De wetten inzake auteursrechten en databases1 verbieden het kopiëren, reproduceren, modificeren, wederverkopen, uitzenden, distribueren of anderszins gebruiken van Contents zonder toestemming van AlphaTheta Corporation of andere rechthebbenden, behoudens voor privégebruik of ander gebruik dat wordt toegestaan door de wetten inzake auteursrechten en databases1. Vraag vooraf schriftelijk toestemming aan bij AlphaTheta Corporation als u iets van deze Contents wilt gebruiken.

1 voor zover deze wetgeving in uw land bestaat.

VOORWAARDEN VOOR LINKING

U mag niet naar de Site linken tenzij u voldoet aan deze voorwaarden voor linking. Uw recht om te linken naar de Site is uitdrukkelijk verbonden met het voldoen aan de volgende beperkingen:

 1. De link moet verbinden met de homepage ‘alphatheta.com’.
 2. De link mag geen logo, grafische afbeelding, slagzin, servicemerk, handelsmerk of Contents van AlphaTheta Corporation of enige derde gebruiken, in diskrediet brengen of bezoedelen.
 3. De link en het omringende materiaal mogen de content van de Site niet in een omkaderde omgeving tonen of de layout, content, look of sfeer van de Site veranderen.
 4. De link en het omringende materiaal mogen geen connectie impliceren of valselijk enige relatie tussen de linkende site en AlphaTheta Corporation voorstellen; en
 5. De link en het omringende materiaal mogen AlphaTheta Corporation, de op de Site beschikbare services of de Site zelf niet op een onjuiste, misleidende, geringschattende, belastende of anderszins beledigende manier weergeven.

HANDELSMERKEN EN HANDELSNAMEN

Alle rechten op de handelsmerken, handelsnamen en logo’s (hierna gezamenlijk aan te duiden als Handelsmerken) op de Site zijn het eigendom van AlphaTheta Corporation of andere respectievelijke rechthebbenden. De wetten inzake handelsmerken of andere toepasselijke wetten (wetten op handelsnamen) verbieden elk gebruik van Handelsmerken zonder toestemming van AlphaTheta Corporation of andere rechthebbenden, behoudens gebruik dat door zulke wetten wordt toegestaan.

SITES VAN DERDEN

Onze Site kan links bevatten naar andere internetsites of kan toegankelijk zijn via andere internetsites die eigendom zijn van en worden beheerd door onlineverkopers en andere derden en die verwijzingen bevatten naar informatie, software, materialen, producten en/of services die worden geleverd door derden. Deze sites van derden kunnen informatie bevatten die sommige mensen ongepast of aanstootgevend vinden. U erkent dat deze sites van derden buiten onze invloedssfeer liggen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van of de content die toegankelijk is op of via enige site van een derde.

U dient contact op te nemen met de beheerder of webmaster van de site van een derde als u bezwaar heeft tegen zulke links of content op zulke sites. Wij keuren de websites, services of producten van derden niet goed noch aanvaarden er enige aansprakelijkheid voor.

DISCLAIMER

DEZE SITE EN CONTENTS WORDEN AANGEBODEN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, ZIJ HET UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. AlphaTheta Corporation WIJST ELKE WAARBORG AF, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, VERHANDELBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, VEILIGHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF ENIGE CONTENTS DAARVAN, BEHOUDENS GROVE NALATIGHEID OF KWADE OPZET.

AlphaTheta Corporation kan uitsluitend naar eigen goeddunken elk deel van de Contents of URL van DEZE SITE veranderen, aanvullen of verwijderen en het exploiteren van een deel of het geheel van DEZE SITE zonder voorafgaande kennisgeving staken of onderbreken.

SCHADELOOSSTELLING, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U stemt ermee in om AlphaTheta Corporation en haar respectievelijke moederinstellingen, dochterondernemingen, filialen, functionarissen en werknemers te vrijwaren van elke aansprakelijkheid (behoudens op grond van grove nalatigheid of kwade opzet), claims, kosten of eisen, met inbegrip van billijke advocatenhonoraria en –kosten, die worden gemaakt door een derde als gevolg van of voortvloeiende uit (a) uw gebruik of verkeerd gebruik van de Site, (b) uw nalatigheid of wangedrag bij het gebruik van de Site, en (c) schending van wetten, regels, voorschriften of de voorwaarden van deze Overeenkomst. AlphaTheta Corporation behoudt zich het recht voor om op haar kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van enige zaak die anders onderhevig zou zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u medewerking zult verlenen aan AlphaTheta Corporation bij het uitvoeren van elke beschikbare verdediging.

VOOR DE KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT MAXIMALE OMVANG ZAL GEEN ENTITEIT VAN AlphaTheta Corporation AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT CONTRACTBREUK, GARANTIE, ONRECHTMATIG HANDELEN OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN DATA, VERLIES VAN GOODWILL, BEDRIJFSONDERBREKING, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY, HET NIET NAKOMEN VAN ENIGE VERPLICHTING WAARONDER DIE VAN GOEDER TROUW OF VAN NORMALE ZORGVULDIGHEID, NALATIGHEID EN ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES), VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE SERVICES, ONGEACHT DE OORZAAK OF HANDELING WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD, OOK INDIEN AlphaTheta Corporation OF ZULKE ANDERE PERSONEN ZIJN VERWITTIGD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

AFGEZIEN VAN OPZETTELIJK TEKORTSCHIETEN DOOR AlphaTheta Corporation ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENTITEITEN VAN AlphaTheta Corporation IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST IN GEEN GEVAL DE SOM VAN US$1.000 OF DE DOOR U IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE SERVICE VAN AlphaTheta Corporation BETAALDE PRIJS, EN WEL DAARVAN DE HOOGSTE SOM, NIET OVERSCHRIJDEN.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE EN ONVOORZIENE SCHADE VERBODEN, DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING VOOR U.

VOORLEGGEN VAN VOORSTELLEN

Het is het beleid van AlphaTheta Corporation om geen voorstellen, opmerkingen, suggesties, ideeën, materialen of andere informatie met betrekking tot de producten en services van AlphaTheta Corporation (hierna gezamenlijk Voorstellen te noemen) te accepteren. Indien u zulke Voorstellen aan AlphaTheta Corporation voorlegt, zal dit voorleggen van Voorstellen worden beschouwd als het aanvaarden uwerzijds van de volgende bepalingen:

 • AlphaTheta Corporation is niet gehouden om enige Voorstellen vertrouwelijk te behandelen, en enige voorgelegde Voorstellen te gebruiken of te verhandelen.
 • AlphaTheta Corporation is niet gehouden om verslag te doen of informatie te verstrekken over de status van Voorstellen.
 • U zult geen claims indienen waarin gesteld wordt dat producten of services van AlphaTheta Corporation inbreuk maken op auteursrechten, industrieel eigendom of enige andere intellectuele eigendomsrechten die zijn vervat in de Voorstellen in het geval dat AlphaTheta Corporation zulke Voorstellen of vergelijkbare ideeën verhandelt.

TOEPASSELIJK RECHT, ARBITRAGE

a) Als u inwoner bent van een lidstaat van de EU of de Europese Economische Ruimte2, is deze Overeenkomst onderworpen aan en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. Als u inwoner bent van de Verenigde Staten, is deze Overeenkomst onderworpen aan en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Californische recht. Als u inwoner bent van enig land buiten de Verenigde Staten of de EU/EER, is deze Overeenkomst onderworpen aan en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Japan. Voor zover enige gerechtelijke procedure is toegestaan volgens deze Overeenkomst, komen u en AlphaTheta Corporation overeen om zich te wenden tot de hierna genoemde persoonlijke en exclusieve jurisdictie voor het aanhangig maken van al zulke geschillen: (i) de rechtbanken van Londen, als u inwoner bent van een EU/EER-lidstaat; (ii) de staatsrechtbanken en federale rechtbanken in Los Angeles County, Californië als u inwoner bent van de VS; en (iii) de rechtbanken van Tokio, Japan, als u elders woonachtig bent.

b) Teneinde geschillen tussen u en AlphaTheta Corporation zo snel mogelijk en tegen zo min mogelijk kosten op te lossen, komen u en AlphaTheta Corporation overeen dat alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen worden afgehandeld door bindende arbitrage. Arbitrage is meer informeel dan een gerechtelijke procedure. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, kan volstaan met minder bewijsgaring en kan onderworpen zijn aan een zeer beperkte controle door rechtbanken. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoedingen toekennen als een rechtbank. Onze overeenkomst om geschillen voor te leggen voor arbitrage omvat maar is niet beperkt tot alle claims die voortvloeien of verband houden met enig aspect van deze Overeenkomst, of die nu berusten op contract, onrechtmatige daad, wet, fraude, misinterpretatie of enige andere juridische theorie en ongeacht of de claims zich voordoen gedurende of na beëindiging van deze Overeenkomst. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DOOR DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN U EN AlphaTheta Corporation AFZIEN VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE CLAIM, TENZIJ DIT AFZIEN ONGELDIG IS VOLGENS HET TOEPASSELIJKE RECHT. U EN AlphaTheta Corporation KOMEN OVEREEN DAT IEDER ALLEEN CLAIMS KAN INDIENEN TEGEN DE ANDER IN UW OF HAAR INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER OF GROEPSLID IN ENIGE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Verder kan, tenzij u en AlphaTheta Corporation anderszins overeenkomen, de arbiter de claims van niet meer dan één persoon consolideren en kan hij geen representatieve of collectieve procedure behandelen. Indien deze paragraaf (b) niet afdwingbaar is, zal het geheel van deze paragraaf (b) nietig zijn en komen de partijen overeen dat enige actie die voortvloeit uit of in verband staat met deze Overeenkomst onderworpen zal zijn aan de exclusieve jurisdictie en locatie zoals beschreven in paragraaf (a).

(i)Arbitrageovereenkomst. Als u inwoner bent van een EU-lidstaat: De partijen kunnen ervoor kiezen om alle claims die niet worden opgelost met de informele resolutieprocedure en die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (met inbegrip van vorm, interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid, prestatie en inbreuk) definitief af te handelen door middel van een bindende arbitrage. Indien de partijen overeenkomen om claims af te handelen door arbitrage, zal die arbitrage worden uitgevoerd volgens de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel door drie arbiters die in overeenstemming met die regels worden benoemd. De arbitrage zal plaatsvinden in Londen in de Engelse taal. De arbiter zal niet bevoegd zijn om enige vorm van collectieve arbitrage uit te voeren of claims van of voor individuen te samen te voegen of te consolideren. Een rechterlijk oordeel over de toewijzing van de arbiter kan worden uitgesproken in iedere bevoegde rechtbank.

(ii)Als u inwoner bent van de Verenigde Staten:

 • Arbiter. Elke arbitrage tussen u en AlphaTheta Corporation zal onderhevig zijn aan de Commercial Dispute Resolution Procedures en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (gezamenlijk aan te duiden als ‘AAA Rules’) van de American Arbitration Association (‘AAA’), zoals gemodificeerd door deze Overeenkomst en zal worden gedaan door de AAA. De AAA Rules en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, telefonisch via de AAA op 1-800-778-7879 of door contact op te nemen met AlphaTheta Corporation.
 • Mededeling: procedure. Een partij die gebruik wil maken van arbitrage moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil naar de andere partij sturen per aangetekende post of Federal Express (handtekening vereist), of indien wij geen fysiek adres van u hebben per e-mail (‘Kennisgeving’).
  Adres van AlphaTheta Corporation voor Kennisgeving is: AlphaTheta Corporation Americas, Inc. 2050 W 190th Street, Suite #109, Torrance, California 90504 Attention: VP of Operations
  NB:
 • De Kennisgeving moet (i) de aard en grond van de claim of het geschil vermelden en (ii) de specifieke gewenste genoegdoening (‘Eis’) uiteenzetten. Wij stemmen ermee in om ernaar te streven om de claim direct op te lossen, maar als we niet tot overeenstemming komen om dat te doen binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving, kunt u of kan AlphaTheta Corporation een arbitrageprocedure starten. Gedurende de arbitrage zal het bedrag van enig schikkingsbedrag dat door u of AlphaTheta Corporation wordt aangeboden niet worden bekendgemaakt aan de arbiter tot nadat de arbiter een definitief besluit heef genomen en toewijzing heeft gedaan. In het geval dat ons geschil definitief door arbitrage wordt opgelost in uw voordeel, zal AlphaTheta Corporation u (i) het eventueel door de arbiter toegekende bedrag en (ii) het laatste schriftelijk door AlphaTheta Corporation voor de beslissing van de arbiter aangeboden schikkingsbedrag betalen, of (iii) een bedrag van $1.000,00 en wel het hoogste bedrag daarvan.
 • In het geval dat u een arbitrage start in overeenstemming met deze Overeenkomst, zal AlphaTheta Corporation u de door u betaalde indieningskosten vergoeden, tenzij uw claim hoger is dan $10.000, in welk geval de betaling van kosten wordt bepaald door de AAA Rules. Arbitrage-zittingen zullen plaatsvinden op een overeen te komen locatie in Los Angeles County, Californië. Indien de claim $10.000 of minder bedraagt, kunt u kiezen of de arbitrage zal worden uitgevoerd (i) uitsluitend op basis van aan de arbiter voorgelegde documenten; (ii) middels een telefonische hoorzitting zonder aanwezigheid; of (iii) middels een persoonlijke hoorzitting in overeenstemming met de AAA Rules in de county (of parish) van uw factuuradres. Als de arbiter oordeelt dat het wezen van uw claim of de in de Eis genoemde remedie lichtzinnig is of met een onjuiste bedoeling wordt nagestreefd (zoals gemeten volgens de normen die worden uiteengezet in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), zal de betaling van alle kosten onderhevig zijn aan de AAA Rules. In zo’n geval stemt u ermee in om AlphaTheta Corporation alle daarvoor gemaakte kosten die u volgens de AAA Rules verplicht zou zijn om te betalen te vergoeden. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, zal de arbiter een onderbouwd schriftelijk oordeel geven dat volstaat om de wezenlijke bevindingen en conclusies waarop de beslissing en eventuele toekenning zijn gebaseerd. De arbiter kan besluiten uitvaardigen en geschillen oplossen met betrekking tot de betaling en restitutie van kosten op elk moment gedurende de procedure en op verzoek van een van de partijen binnen 14 dagen na het oordeel van de arbiter over de deugdelijkheid ervan.
 • Aanpassingen. In het geval dat AlphaTheta Corporation in de toekomst veranderingen aanbrengt in deze arbitragebepaling (anders dan een verandering van het adres van AlphaTheta Corporation voor Kennisgeving), kunt u zo’n verandering afwijzen door ons binnen 30 dagen na de verandering een kennisgeving te sturen naar het adres voor AlphaTheta Corporation voor Kennisgeving. In dat geval zal uw account terstond worden beëindigd en zal deze arbitragebepaling zoals zij onmiddellijk voor de door u verworpen aanpassingen gold van kracht blijven.(iii) Als u inwoner bent van Japan of enig ander land buiten de EU of de Verenigde Staten: Alle claims van ons of van u die niet worden opgelost middels de informele resolutieprocedure en die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen definitief worden opgelost door arbitrage in Tokio, Japan, in overeenstemming met de regels van de Japan Commercial Arbitration Association. De toewijzing van de arbitrage zal definitief en bindend zijn voor beide partijen en zal worden onderbouwd.

c) Uitzonderingen. Hierna volgen de enige uitzonderingen op deze arbitrageovereenkomst:

(i) Ten eerste, als wij redelijkerwijs geloven dat u op enigerlei wijze inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten of heeft gedreigd daar inbreuk op te maken, kunnen wij elk daartoe bevoegd gerecht om een oordeel vragen.

(ii) Ten tweede, als u inwoner bent van de Verenigde Staten kan elk geschil voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst naar goeddunken van de eisende partij worden voorgelegd aan een kantongerecht in Los Angeles County, Californië, mits alle claims van alle partijen in het geschil binnen de jurisdictie van het kantongerecht vallen. Daarnaast kan elk van ons naar handhavingsacties streven via toepasselijke Amerikaanse federale, staats- of lokale diensten waar zulke acties beschikbaar zijn.

(iii) Ten derde, als u inwoner bent van een EU/EER-lidstaat zullen indien u er niet mee instemt om claims af te handelen middels arbitrage de rechtbanken van Londen de exclusieve jurisdictie hebben om alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (inclusief vorm, prestatie en inbreuk) af te handelen.

(iv) Ten vierde, niets in deze Overeenkomst zal beschouwd worden als het afzien, uitsluiten of anderszins beperken van het recht van AlphaTheta Corporation of u om naar een uitspraak van een bevoegde rechtbank te streven.

2 EU/EER betekent alleen het geografische gebied Europa, zonder bijvoorbeeld de kleine Caraïbische eilanden van Nederland.

Browservereisten
Als u een andere dan de aanbevolen browsers gebruikt, werkt SSL-gecodeerde communicatie mogelijk niet goed en zullen deze browsers schermen wellicht niet goed weergeven. Als dit zich voordoet, gebruik dan de laatste versie van de aanbevolen browser.

Aanbevolen browsers
Windows
Chrome 101 of later
Microsoft Edge 101 of later
Firefox 100 of later

Macintosh
Chrome 101 of later
Safari 13 of later